Аналiз спецiальних фондiв i резервiв

На основi норм працi встановлюють завдання з пiдвищення продуктивностi працi, визначають потребу аналiз спецiальних фондiв i резервiв кадрах, розробляють календарно-плановi нормативи тощо.

Розрiзняють такi методи нормування: За розрахунково-аналiтичного методу операцiю аналiз спецiальних фондiв i резервiв розчленовують на елементи. Норму часу в цьому разi розраховують на кожний елемент операцii. Суть укрупненого методу полягаe у визначеннi норми на основi попередньо розроблених укрупнених розрахункових величин затрат робочого часу на типовi операцii, деталi або види робiт. Велике значення маe мiкроелементний метод нормування працi для нормування ручних i деяких машинно-ручних процесiв.

За допомогою цього методу видiляють i вивчають найпростiшi елементи, так званi мiкроелементи, з яких складаються складнi i рiзноманiтнi за своiм характером трудовi операцii. Цi мiкроелементи визначають норми затрат часу залежно вiд найважливiших чинникiв, якi впливають на iхню структуру. Найпоширенiшi з них такi: Норми виробiтку вимiрюються в натуральних одиницях штуках, метрах тощо i виражають необхiдний результат дiяльностi працiвникiв; в нормоване завдання, що визначаe необхiдний асортимент i обсяг робiт, що мають бути виконанi одним працiвником або групою бригадою, ланкою за даний вiдрiзок часу змiну, добу, мiсяць.

Нормоване завдання, як i норма виробiтку, визначаe необхiдний результат дiяльностi працiвникiв.

Аналiз спецiальних фондiв i резервiв

Методи дослiдження трудових процесiв. Всi методи дослiдження затрат роб часу складаються з таких етапiв: E 3 способи провед хронометражу 1 безперервний спосiб-всi елементи певноi операцii дослiджуються вiдпов. Окрем елементiв операцii незалежно вiд аналiз спецiальних фондiв i резервiв iх виконання. Вiд кiльк-тi моментiв,коли спостерiгались вiдповiднi стани Всi фактичнi затрати часу вимiр.

Методика встановлення норм часу залежить насамперед вiд типу виробництва масове, серiйне, дрiбносерiйне, iндивiдуальнерiвня механiзацii працi робiтникiв, а також вiд форми органiзацii працi. Для вищого рiвня серiйностi характернi досконалiша технiка, технологiя, органiзацiя виробництва i працi.

Внаслiдок цього затрати працi виготовлення аналiз спецiальних фондiв i резервiв самих виробiв i рiвень продуктивностi працi будуть рiзними в умовах масового, серiйного та iндивiдуального виробництва.

Аналiз спецiальних фондiв i резервiв

Тому його аналiз спецiальних фондiв i резервiв тут тiльки для розрахунку норм на дуже складнi операцii. Критерii i показники ефективностi органiзацii працi. Сутнiсть продуктивностi i продуктивностi працi. Продуктивнiсть — це ефективнiсть використання ресурсiв — працi капiталу, землi, матерiалiв, енергii, iнформацii — пiд час виробництва рiзних товарiв i надання послуг. Значення продуктивностi працi для соцiально-економiчного розвитку суспiльства Розвиток економiки, пiдвищення нацiонального добробуту залежить вiд подальшого пiдвищення продуктивностi.

Зниження ж продуктивностi призводить до iнфляцii, пасивного торговельного балансу, повiльних темпiв зростання або спаду виробництва i до безробiття. Така ситуацiя нинi характерна для Украiни. Рiвень продуктивностi працi у народному господарствi та промисловостi краiни досить низький. Це призводить до змiни спiввiдношення затрат живоi уречевленоi працi. Чим вищий рiвень iнтенсивностi працi, тим вища ii продуктивнiсть. Методи вимiрювання продуктивностi працi виробiтку залежать вiд способу визначення обсягiв виробленоi продукцii.

Розрiзняють натуральний, трудовий i вартiсний грошовий методи. Зовнiшнi фактори включають полiтичнi, соцiальнi й економiчнi аспекти розвитку суспiльства; урядовi рiшення та iнституцiйнi механiзми; наявнiсть фiнансiв, транспорту, комунiкацiй i сировини.

Рiвень продуктивностi працi залежить вiд ступеня використання резервiв. Резерви можна класифiкувати вiдносно часу iх використання, а також сфери виникнення. За часом використання розрiзняють поточнi й перспективнi резерви. За сферами виникнення розрiзняють аналiз спецiальних фондiв i резервiв, регiональнi, мiжгалузевi, галузевi, внутрiшньовиробничi резерви.

Резерви пiдвищення продуктивностi працi безмежнi, як i науково-технiчний прогрес, удосконалення органiзацii виробництва, працi й управлiння.

Тому в кожний конкретний перiод треба використовувати тi резерви, що дають максимальну економiю працi за мiнiмальних витрат. Резерви можуть оцiнюватися в абсолютних i вiдносних величинах.

аналiз спецiальних фондiв i резервiв

Аналiз спецiальних фондiв i резервiв

На конкретний перiод величину резервiв можна визначити як рiзницю мiж досягнутим i максимально можливим рiвнем продуктивностi працi. Теоретико-методологiчнi аспекти ефективностi працi Ефективнiсть продуктивнiсть працi-це загальний обсяг продукцii подiлений на кiлькiсть втраченоi на його виробництво працi.

Аналiз спецiальних фондiв i резервiв

На ефективнiсть працi безпосереднiй вплив здiйснюють такi фактори, як технiчний прогрес, фондоозброeнiсть, кiлькiсть робочоi сили i ефективнiсть розподiлу рiзних ресурсiв, iх сполучення i аналiз спецiальних фондiв i резервiв. Особливе мiсце серед факторiв зростання ефективностi працi займають освiта i професiйна пiдготовка. Iнвестицii в людський капiтал- важливий засiб пiдвищення продуктивностi працi.

Аналiз спецiальних фондiв i резервiв

Серед факторiв продуктивностi ефективностi працi особливе мiсце займають умови працi. Успiшна реалiзацiя довгострокових програм управлiння значною мiрою обумовлена якiстю процесу планування на раннiх стадiях розроблення програм. Економiчнi закони, що регулюють розподiльчi вiдносини в РЕ Управлiння соцiально-трудовими вiдносинами чи iх рерулювання- найважливiша частина функцiонування всiх економiчних систем.

Аналiз спецiальних фондiв i резервiв

Законодавчого регулювання не достатньо для того, щоб досягти цiлей якi декларують тi чи iншi законодавчi акти. Необхiдно мати механiзм iх реалiзацii. Сутнiсть доходiв населення Доходи населення - аналiз спецiальних фондiв i резервiв iнструмент для визначення рiвня добробуту суспiльства. Доходи населення - це сукупнiсть коштiв i витрат у натуральному виразi для пiдтримання фiзичного, морального, економiчного й iнтелектуального стану людини.

Розрiзняють грошовi i натуральнi доходи. Номiнальнi i реальнi доходи Видiляють номiнальнi i реальнi доходи. Номiнальнi доходи - це величина нарахованих виплат i натуральних видач. Реальнi доходи - це номiнальнi доходи, скоригованi на змiни цiн на товари i тарифiв на послуги.

Номiнальнi i реальнi доходи, а також розмiри i динамiка основних доходiв окремих груп населення, таких як заробiтна плата, пенсii або аналiз спецiальних фондiв i резервiв, дають перше уявлення щодо рiвня життя.

Др - доходи реальнi; Дн - доходи номiнальнi; Iц - iндекс споживчих цiн. Рiвень життя визначають в цiлому по краiнi, по окремих територiях та соцiальних групах. Для характеристики рiвня життя у вiтчизнянiй i зарубiжнiй практицi використовуються показники бiдностi: Залежно вiд стану ринку працi цiна робочоi сили може вiдхилятися вiд ii вартостi. Створюються певнi закони, трудовi тарифнi угоди профспiлок i роботодавцiв тощо. Чим вищий освiтнiй рiвень працiвника, тим вища якiсть працi, а отже, й цiна тобто заробiтна платня.

Мiжнародна класифiкацiя витрат на рабочу силу До складу вартостi робочоi сили входять: Установленi законом внески на соцiальне забезпечення. Добровiльнi чи договiрнi внески в системi соцiального забезпечення i приватне страхування. Аналiз спецiальних фондiв i резервiв медичного й санiтарного обслуговування.

В Украiнi у квiтнi р.

Аналiз спецiальних фондiв i резервiв

Чинники що впливають на рiвень i динамiку ЗП Розрiзняють номiнальну i реальну заробiтну плату. Номiнальна заробiтна плата - це сума коштiв, яку одержують працiвники за виконання обсягу робiт вiдповiдно до кiлькостi i якостi затраченоi ними працi, результатiв працi.

Розмiр реальноi заробiтноi плати залежить вiд величини номiнальноi заробiтноi плати i рiвня цiн на предмети споживання i послуги. Залежно вiд часу проведення розрiзняють iндексацiю попереджувальну i ретроспективну.

Органiзацiя ЗП ii принципи та елементи Органiзацii заробiтноi плати властивi певнi принципи. Оплата працi найманого працiвника залежно вiд його особистого трудового вкладу, кiлькостi i якостi витраченоi працi. Спiввiдношення в оплатi працi рiзних категорiй i професiйно-квалiфiкацiйних груп з урахуванням складностi виконуваних робiт i умов працi, ii престижностi. Стимулювання пiдвищення технiчного й органiзацiйного рiвня виробництва, зниження собiвартостi й пiдвищення якостi продукцii.

Регулювання розмiрiв мiнiмальноi заробiтноi плати, якi мають забезпечувати просте вiдтворення робочоi сили працiвникам рiзноi квалiфiкацii. Забезпечення випереджувальних темпiв зростання продуктивностi працi порiвняно з темпами пiдвищення заробiтноi плати.

Посилення соцiального захисту працiвникiв. Основнi принципи органiзацii оплати працi здiйснюються за аналiз спецiальних фондiв i резервiв таких аналiз спецiальних фондiв i резервiв складових елементiв, як система угод i договорiв на рiзних рiвнях економiки, а також через: Квалiфiкацiя - сукупнiсть виробничих знань, умiнь, певних практичних навичок.

Аналiз спецiальних фондiв i резервiв

Вiдрядна i почасова форми оплати працi пiдроздiляються на кiлька систем. Пряма вiдрядна система оплати працi. За iндивiдуальноi прямоi вiдрядноi системи розмiр заробiтноi плати прямо залежить вiд аналiз спецiальних фондiв i резервiв роботи кожного робiтника. Вiдрядно-премiальна система оплати працi. Непряма-вiдрядна система заробiтноi плати, ii застосовують для оплати працi допомiжних робiтникiв, зайнятих обслуговуванням основних робiтникiв-вiдрядникiв.

Акордна система оплати працi. Порiвняно з прямою вiдрядною оплатою за акордноi заздалегiдь визначенi обсяг робiт i строк iх виконання, вiдома сума заробiтноi плати за нарядом залежно вiд виконання завдання. Суть та значення аудиту у сферi працi Аудит — незалежний контроль, який проводиться аудиторськими органiзацiями.

Аудиторська дiяльнiсть повинна виявити проблеми, що виникли в органiзацii, дослiдити причини появлення та дати необхiднi рекомендацii щодо усунення. Напрями, етапи i методи проведення аудиту в сферi працi. Аудит може проводитись за певний вiдрiзок часу, а саме мiсяць, квартал, пiвроку, рiк. Аудит може бути поточним, оперативним, систематичним i одноразовим. Умови i охорона працi як напрями монiторингу соц. На працездатнiсть людини також впливають аналiз спецiальних фондiв i резервiв фактори: Умови працi визначаються певними критерiями факторiв виробничого середовища i трудового процесу.

Доходи i рiвень життя населення як складовi монiторингу соц. Доходи населення — це сукупнiсть коштiв i витрат у натуральному виразi для пiдтримання фiзичного, морального, економiчного й iнтелектуального стану людини.

За аналiз спецiальних фондiв i резервiв чистого прибутку здiйснюються такi види доходiв, як доходи вiд iнвестицiй, iнновацiй, дивiденди, доходи монополiй, соцiальнi виплати i пiльги тощо.

Мiжнародна органiзацiя працi МОП в сучасному свiтi:Похожее видео:

© 2018 garems.info